SHIANG YUAN INDUSTRIAL CO,. LTD.

鎳化合物 Ni

品名 分子式 CAS№ 外観 用途 包裝
鹽化鎳 NiCl26H2O 7791-20-0 緑色結晶 電鍍、染料
硝酸鎳 Ni(NO3)26H2O 13478-00-7 緑色結晶 電池、觸媒
硫酸鎳 NiSO46H2O 10101-97-0 緑色結晶 電鍍、觸媒原料
硫酸鎳銨 (NH4)2Ni(SO4)26H2O 15699-18-0 緑色結晶 電鍍
氰化鎳鉀 K2[Ni(CN)4]H2O 14323-41-2 橙色結晶 電鍍
碳酸鎳 xNiCO3yNi(OH)2zH2O 39430-27-8 淡緑色粉末 電鍍、觸媒
醋酸鎳 Ni(CH3COO)24H2O 6018-89-9 淡緑色結晶 封孔劑、觸媒
乾燥醋酸鎳 Ni(CH3COO)24H2O 6018-89-9 淡緑色結晶 封孔劑
蟻酸鎳 Ni(HCOO)22H2O 3349-06-2 淡緑色結晶 電鍍、觸媒原料
氨基磺酸鎳 Ni(NH2SO3)24H2O 13770-89-3 緑色結晶 電鍍
氨基磺酸鎳溶液 Ni(NH2SO3)24H2O 13770-89-3 緑色液體 電鍍
50%溴化鎳溶液 NiBr26H2O 13462-88-9 濃緑色液體 電鍍
氧化鎳 NiO 1313-99-1 緑色、灰緑色粉末 磁鐵原料、窯業用著色劑
Share: